Regulamin

§1

STRONY TRANSAKCJI i POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedaż usług prowadzona pod adresem www.pgg-transport.pl jest realizowana przez firmę Wyroby Węglowe Prestige Paweł Jamróz z siedzibą w 41-902 Bytom ul. Brzezińska 76 NIP: 6443110529 REGON: 278154680 - zwanym w treści regulaminu "Sprzedawca", "Zleceniobiorca", "Prestige", "Sprzedający" wpisaną do do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowana przez Ministra Rozwoju (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx )
 2. Załadunki i dostawy są awizowane - umawiane na konkretny dzień.
 3. Osoba składająca zamówienie zwana jest w treści regulaminu "Konsument", "Zamawiający", "Kupujący", "Zleceniodawca" oraz "Klient".
 4. Firma Wyroby Węglowe Prestige nie odpowiada za prawidłowy przebieg zleceń realizowanych przez swoich partnerów handlowych i inne zewnętrzne firmy takie jak Kurierzy i inni przewoźnicy, którzy na zlecenie Zamawiającego mogą uczestniczyć w realizacji zlecenia.
 5. Opakowanie zbiorcze towaru może zawierać adnotację "opakowanie zastępcze" gdy Sprzedający nie ma danych na temat parametrów jakości workowanego Zleceniodawcy asortymentu.
 6. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na naszych stronach zawierają informację o cenie netto w złotych polskich ze względu na przewagę zleceń od firm.
 7. Wysłanie zleceń za pośrednictwem formularza zleceń przez stronę www.pgg-transport.pl oznacza złożenie wstępnego zamówienia usługi. Zlecenie wymaga akceptacji Zleceniobiorcy
 8. Podczas składania zmówienia wymagane są tylko nie zbędne dane potrzebne do jego prawidłowej realizacji (Dane kupującego: imię i nazwisko lub nazwa, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, upoważnienie odbioru towaru w imieniu Zleceniodawcy (wg. wzoru danej kopalni) oraz NIP w przypadku zakupu przez firmę. 

§2

TRANSAKCJA

 1. Zamówienia na transport można składać przez stronę internetową www.pgg-transport.pl, telefonicznie (dzwoniąc pod numery telefonów prezentowane w dziale kontakt) oraz mailowo (wyrobyweglowe@gmail.com).
 2. Zlecenie uważane jest za przyjęte do realizacji a umowa staje się wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedającego możliwości realizacji zlecenia - mailowo lub telefonicznie i wysłaniu zlecenia  przez Zamawiającego przez stronę pgg-transport.pl zakładka "zamówienie usługi".
 3. Po potwierdzeniu możliwości realizacji transportu Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia kopii "upoważnienia do obioru węgla" poprzez "formularz zlecenia" wg. wzoru danej Kopalni. Pole odbierający należy pozostawić puste, zostanie wypełnione przez Zleceniobiorcę w momencie wyznaczenia Kierowcy odbierającego. Upoważnienie musi zawierać numer PIN do załadunkuOryginał upoważnienia podpisany czytelnie Imieniem i Nazwiskiem należy dostarczyć do Sprzedającego osobiście lub listem poleconym przed realizacją zlecenia. 
 4. Adres dostawy może być zmieniony i edytowany przez zamawiającego pod warunkiem, że stosunkowo wcześnie powiadomi o tym fakcie mailowo pisząc z adresu podanego w zamówieniu.
 5. W przypadku gdy Zamawiający nie odbiera telefonu od Kierowcy dostarczającego towar w ustalonym dniu dostawy towaru, Sprzedający ma prawo zmienić datę dostawy lub anulować zamówienie.
 6. Transport jest monitorowany.

§3

CENY

 1. Zamówienia realizowane są po cenie z dnia złożenia zlecenia z zastrzeżeniem możliwości zmiany ustalonej ceny Zlecenia np. w sytuacji gdy czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek wzrośnie po za "maksymalny zakres standardowy" opisany w par. 3 pkt. 2 i 3.
 2. W przypadku oczekiwania kierowcy na załadunek pow. 8 godzin lub rozładunek pow. 30 min zostanie naliczona opłata 100 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę oczekiwania (nie więcej niż 50% kosztu zlecenia bez względu na liczbę "nadgodzin"). Dopłata wynika z faktu ponad-standardowego czasu pracy kierowcy, wydłużenia postoju samochodu ciężarowego oraz zaburzenia harmonogramu innych kursów.

   Standardowy czas wykonania Zlecenia (bez dopłaty):

  • Dojazd do punktu załadunku (nie liczony czas) > oczekiwanie na załadunek (do 8 h) > dostawa (nie liczony czas) > rozładunek (do 30 min).
  • Auta monitorowane są przez GPS oraz elektroniczne tachografy.
  • Czas oczekiwania Kierowcy na załadunek liczony jest od momentu przyjazdu kierowcy do punktu załadunku. 
 3. Ceny podlegają negocjacji i mogą w drodze bezpośrednich ustaleń z Kupującym zostać pomniejszone lub powiększone w przypadku dodatkowych usług.
 4. Ceny uzależnione są od zakresu usług oraz odległości między miejscem załadunku a miejscem rozładunku - prezentowane są na stronie pgg-transport.pl w zakładce "oferta". 

§4

PŁATNOŚCI

 1. Za zamówienie można zapłacić w następujący sposób:
  a) Przelew na konto bankowe Sprzedającego
  b) Gotówką przy odbiorze towaru - preferowana forma
  c) Na prośbę Zamawiającego Sprzedający może wysłać mailem link do szybkich płatności np. Blik-iem, kartą itp. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay, Twisto oraz PayU. Płatności on-line które obsługuje DotPay S.A. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków oraz PayU S.A. Główna siedziba: ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495
 2. W przypadku przedpłat za towar, który ma być odebrany osobiście wpłaty należy dokonywać w takim czasie aby środki były zaksięgowane na rachunku Sprzedającego nie później niż 24h przed ustaloną datą wydania towaru. W przypadku spóźnienia płatności sprzedawca przesunie termin realizacji proporcjonalnie do spóźnienia lub poprosi o zapłatę w Kasie firmy gotówka lub kartą, 
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Sprzedającego, potwierdzenie z terminala płatniczego lub moment wręczenia gotówki sprzedającemu.
 4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz ewentualnymi, wynikłymi w trakcie realizacji kosztami dodatkowymi opisanymi w §3 pkt.1.
 5. Zamawiający może na własną prośbę otrzymać fakturę proformę.
 6. Dane do wpłat: Wyroby Węglowe Prestige Paweł Jamróz 41-902 Bytom, ul. Brzezińska 76 nr. rach.: 311050136010000090 7469 1735 lub 96102010680000140203394798

§5

DOSTAWA

 1. Czas dostawy/odbioru ustalany jest indywidualnie z każdym Kupującym trwa od 2 do 30 dni od momentu złożenia Zlecenia.
 2. Dostawa towaru może zostać zrealizowana za pośrednictwem zewnętrznych firm transportowych takich jak np. Kurier Poczty Polskiej lub PEKAES.
 3. W przypadku zdarzeń losowych typu wypadki, uszkodzenia posesji lub innego mienia podczas transportu/dostawy/rozładunku towaru przez zewnętrzne firmy transportowe podmiotem odpowiedzialnym jest podmiot dostarczający (firma transportowa lub pracownik firmy transportowej, który spowodował zdarzenie roszczeniowe), Sprzedawca nie odpowiada za zdarzenia/straty powstałe w wyniku działań zewnętrznych firm transportowych.
 4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany poprzez wysłanie informacji sms lub email na adres lub numer telefonu podany w zamówieniu.
 5. Koszt dostawy kurierem określony jest w Cenniku na stronie pgg-transport.pl. Niestandardowe koszty dostawy towaru ustalane są indywidualnie.
 6. W przypadku zdarzeń losowych typu: awarie maszyn i urządzeń, awarie pojazdów, nie korzystnej pogody, nagłego zatrzymania wydobycia na kopalni, braku dostaw surowca i innych nie planowanych zdarzeń - termin realizacji zamówienia może ulec zmianie (opóźnić się).
 7. W przypadku gdy zamawiający stwierdzi uszkodzenie transportowe należy przed podpisaniem odbioru towaru zaznaczyć wyraźnie na liście przewozowym w jakim stanie towar dotarł lub odmówić odbioru uszkodzonego lub nie kompletnego towaru oraz spisać stosowny protokół w obecność dostawcy/kierowcy. Kierowca dostarczający upoważniony jest do pobierania środków pieniężnych za zamówiony/dostarczony towar.
 8. Kierowca sam ocenia w którym miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie rozładuje towar, nie jest zobowiązany wjeżdżać w ciasne/niewygodne bramy/uliczki/podwórka, może odmówić wjazdu na nie utwardzone tereny/posesje, nie odśnieżone place, nie wnosi towaru do pomieszczeń socjalnych typu: garaż, kotłownia, piwnica itp. Rozładunek odbywa się bezpośredniej, bliskiej odległości od auta.
 9. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zamówionego towaru od Sprzedającego w ustalonym wcześniej terminie.
 10. W przypadku nie odebrania dostarczonego towaru w terminie Zamawiający może zostać obciążony przez Sprzedającego kosztami transportu oraz pieniężną karą umowną w wysokości 50% wartości brutto Zlecenia na co zamawiający się zgadza
 11. Zleceniodawca bierze na siebie ryzyko braku załadunku towaru np. przez Kopalnię  w przypadku gdy Sprzedający wstawił się w miejscu wskazanym do podjęcia ładunku w umówionym czasie. W przypadku gdy załadunek nie dojdzie do skutku mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za transport w wysokości 50% kosztu Zlecenia lub koszty za oczekiwanie na załadunek ponad 8 h opisane w §4.

§6

TOWAR

 1. Towarem jest usługa transportu, usługa konfekcjonowania węgla, usługa kruszenia węgla, usługa przesiewania węgla, usługa logistyczna.
 2. W przypadku towaru workowanego, węgiel jest ułożony na bezzwrotnej palecie o wymiarach podstawy 1000x1200mm lub 1200mm x 800mm w ilości 1 tony netto
 3. Jeden worek węgla = 25kg brutto +/- 1 % (1t=40 opakowań po 25kg) lub 10kg brutto +/- 1 % (1t=100 opakowań po 10kg) w przypadku węgla mokrego tolerancja wagowa wynosi 1-5% w związku z możliwym spadkiem wagi podczas odparowania wilgoci
 4. Palety z towarem są zabezpieczone folią "strecz" oraz kapturem foliowym.
 5. Podczas usługi kruszenia i przesiewania powstaje odpad w postaci podziarna w ilości od 5-20% w zależności od frakcji i rodzaju surowca oraz jego wilgotności.
 6. Węgiel workowany i składowany w okresach wzmożonych opadów atmosferycznych może być mokry a po jego wyschnięciu waga netto będzie mniejsza.

§7

REKLAMACJE i ZWROTY

 1. Zgłoszenia reklamacyjne należy wysyłać e-mailem na adres wyrobyweglowe@gmail.com lub wydrukować i wysyłać na adres siedziby Sprzedającego tj. Wyroby Węglowe Prestige 41-902 Bytom ul. Brzezińska 76. Odpowiedz reklamacyjna zostanie wysłana do osoby składającej reklamację do 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
  a) Jeżeli jest konsumentem - złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
  b) Jeżeli nie jest konsumentem - złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna - Kodeks cywilny)
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu towaru lub usługi. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wyrobyweglowe@gmail.com lub telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 32 296 82 52, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie oraz porozumieć się telefonicznie ze Sprzedającym w tej sprawie. W zgłoszeniu należy opisać niezgodność towaru z umową lub określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe udokumentować rzeczoną niezgodność lub wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 6. Transport reklamowanych/zwracanych towarów, odbywa się na zlecenie i koszt Kupującego (Klienta) za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej lub transportu zorganizowanego we własnym zakresie. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Kupujący odbierając Dostawę towaru jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kierowcy doręczającego.
 8. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
 9. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji jest Paweł Jamróz (Sprzedający) Wyroby Węglowe Prestige

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce "Regulamin" pod adresem www.pgg-transport.pl/regulamin oraz w siedzibie Sprzedającego. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2022 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
 6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Załącznik numer 1

"Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy"

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres:Wyroby Węglowe Prestige 41-902 Bytom ul. Brzezińska 76 lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wyrobyweglowe@gmail.com
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Wyroby Węglowe Prestige 41-902 Bytom ul. Brzezińska 76.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (tutaj)

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).